Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) sekä Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste

Laatimispäivä

24.5.2018

Rekisterinpitäjä

Keski-Suomen Kiinteistöpalvelu Oy (Y-tunnus: 2214299-0 )
PL 5, 40701 Jyväskylä

+358 50 919 5071
info@kskiinteistopalvelu.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ville Peränen
ville.peranen@kskiinteistopalvelu.fi
+358 50 919 5071

Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakas- ja markkinointiviestinnän toteuttaminen (Henkilötietolaki (523/1999) 19 § ja 24 §) sekä asiakkaiden palvelutuotannon kehittäminen (Henkilötietolaki (523/1999) 8 § 5. mom.) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus).

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaiden osalta rekisterin tietosisältö on asiakasyrityksen nimi ja Y-tunnus, yhteyshenkilön puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite sekä tiedot asiakasyrityksen käyttämistä palveluista.
Markkinoinnin osalta rekisterin tietosisältö on markkinointirekisteriin liittyneen henkilön sähköpostiosoite, nimi, puhelinnumero, yrityksen nimi ja mahdolliset muut henkilön itsensä antamat tiedot, kuten tarjouspyynnöt ja yhteydenotot, sekä kskiinteistopalvelu.fi-internetsivun käyttötiedot.

Rekisteröidystä voi olla tallennettu tietoja sekä asiakas- että markkinointirekisterin näkökulmasta

Säännönmukaiset tietolähteet

  • Rekisteröidyltä itseltään saadut tiedot
  • Rekisteröidyn kskiinteistopalvelu.fi-internetsivuilla käynneistä tallentuvat tiedot

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Keski-Suomen Kiinteistöpalvelu Oy:n ulkopuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mutta osa henkilötietojen automaattisesta käsittelystä markkinointiviestintään liittyen voi tapahtua EU:n tai ETA:n ulkopuolella olevista tietojärjestelmistä. Tällaisissa tapauksissa käytettävät järjestelmät noudattavat EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -sopimusta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa lukittuna.

ATK:lla käsiteltävät tiedot
ATK:lla käsiteltävät tiedot säilytetään tietoturvakäytäntöjä noudattaen rekisterinpitäjän tietojärjestelmässä, johon tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Henkilötietojen käsittely voidaan myös ulkoistaa osittain kolmannelle osapuolelle, kuten markkinointitoimistolle. Tällöin taataan sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tulee tehdä sähköpostitse osoitteella ville.peranen@kskiinteistopalvelu.fi sekä liittää mukaan kuvallinen todistus omasta henkilöllisyydestään. Pyyntöihin pyritään vastaamaan kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Vaatimus tulee tehdä sähköpostitse osoitteella ville.peranen@kskiinteistopalvelu.fi.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käsittely suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin. Kielto tulee tehdä sähköpostitse osoitteella ville.peranen@kskiinteistopalvelu.fi

Kysy hintaa katon kuntokartoitukselle

Tilaa kartoituskäynti

Helpotusta isännöintitoimiston arkeen

Milloin olette viimeksi tarkistaneet taloyhtiönne katon kunnon? Jätä se tästedes meidän työksemme, ja keskity itse olennaiseen!

Jätä yhteydenottopyyntö